Onalabs Inno-hub, S.L. (“Onalabs”) respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels Usuaris i el secret i seguretat de les dades personals. Totes les dades dels interessats seran tractades de conformitat amb els principis de licitud, lleialtat i transparència, limitació de la finalitat i termini de conservació, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, entre d’altres, així com respectant la resta d’obligacions i garanties establertes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, adoptant a aquests efectes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

1. Identitat i dades de contacte del responsable del tractament i responsable del lloc web

Onalabs Inno-hub, S.L.
Domicili: Avinguda Parc Tecnològic 3, 08290 Cerdanyola del Vallès (Espanya).
NIF: B66905936
Registre: Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 45712, Foli 105, Secció 8ª, Full B-496621
Web: www.onalabs.com

Dades de contacte a efectes de comunicacions
Domicili: Avinguda Parc Tecnològic 3, 08290 Cerdanyola del Vallès (Espanya).
Email: legal@onalabs.com
Tel.: +34 935 820 100

2. Què són les dades personals?

Les dades personals consisteixen en qualsevol informació que identifica, o possibilita la identificació individual d’una persona, com ara el nom, l’adreça postal, l’adreça de correu electrònic, el número de telèfon, etc.

3. Quines dades recollim: dades recollides, finalitat i legitimitat

a. Usuaris de la web (cookies)
El nostre lloc web (www.onalabs.com) utilitza cookies per millorar i optimitzar l’experiència dels usuaris. Fem remissió a la política de cookies per conèixer amb més detall quines dades recullen les cookies: Política de cookies

b. Sol·licitud d’informació i altres consultes rebudes per Onalabs
En de contactar amb Onalabs i/o remetre qualsevol consulta o pregunta a través dels formularis web, correu electrònic, carta, exposició, fira i/o qualsevol plataforma social:

Dades recollides: podrem recollir el seu nom personal o la denominació social de l’empresa, correu electrònic, número de telèfon, identificador d’usuari o qualsevol altre dada identificaria que hagi estat remesa per facilitar la comunicació.

Finalitat: recollim les dades personals per: (a) Atendre a la consulta que ens ha estat sol·licitada; (b) Incorporar la direcció de correu electrònic de contacte facilitada al nostre programa de gestió interna (CRM) amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials de productes o serveis similars; (c) Incorporar la direcció de correu electrònic de contacte facilitada al nostre programa de gestió interna (CRM) amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials i/o newsletters relacionades amb Onalabs en cas de que s’autoritzin expressament les comunicacions comercials i/o rebre la nostra newsletter.

Legitimació: (a) Interès legítim, consistent en donar resposta a les consultes rebudes, informar a l’interessat sobre béns i serveis similars i realitzar quantes gestions siguin necessàries a sol·licitud de l’interessat amb caràcter previ a la celebració d’un contracte; (b) consentiment prestat per l’interessat al realitzar la seva consulta a través d’un formulari web (o formulació en paper en processos presencials) pel tractament de les seves dades personals amb la finalitat abans indicada i/o ús de les dades personals per comunicacions comercials i/o rebre el nostre butlletí de noticies o newsletter; (c) consentiment prestat per l’interessat a través de correu electrònic pel tractament de les seves dades personals amb la finalitat abans indicada i/o ús de les dades personals per les comunicacions comercials i/o per rebre el nostre butlletí de noticies o newsletter.

c. Sol·licitud de treball En cas de que l’interessat contacti amb Onalabs per enviar el seu CV o aplicar a candidatures de treball a través de formularis web, email, carta i/o qualsevol altra plataforma social:

Dades recollides: podrem recollir dades personals, CV i sol·licituds per a candidatures de treball, denominació social, correu electrònic, número de telèfon, identificador d’usuari o qualsevol altre dada identificaria que hagi estat remesa per facilitar la comunicació.

Finalitat: En cas de què disposem d’ofertes de treball actives, aquestes dades s’utilitzaran exclusivament per estudiar el perfil del candidat i, en el seu cas, per contactar amb ell per concertar una entrevista. En cas de no existir vacants en el moment d’enviament del currículum, aquest serà destruït.

Legitimació: (a) Interès legítim, consistent en disposar d’un canal de recepció de sol·licituds de treball i realitzar quantes gestions siguin necessàries a petició de l’interessat amb caràcter previ a la celebració d’un contracte; (b) Consentiment prestat per l’interessat al remetre la seva consulta a través del formulari web pel tractament de les seves dades amb la finalitat anteriorment indicada; c) Consentiment prestat per l’interessat a través de correu electrònic pel tractament de les seves dades personals amb la finalitat anteriorment indicada.

4. Període de conservació

En compliment del principi de limitació del termini de conservació, les dades recollides seran tractades única i exclusivament durant el temps necessari i per les finalitats per les quals hagin estat recollides en cada moment.

Per tant, les dades personals facilitades es conservaran durant el període en que es mantingui la relació comercial o fins que s’exercitin els drets de supressió, oposició o limitació del tractament. No obstant, conservarem determinades dades de caràcter personal durant el temps necessari un cop finalitzada la relació contractual pel seu ús en procediments judicials o durant el temps necessari pel compliment d’obligacions legals.

a. Usuaris del web (cookies)
Fem remissió a la política de cookies per conèixer amb més detall quines dades recullen les cookies: Política de cookies

b. Sol·licitud d’informació i altres consultes rebudes per Onalabs
Les dades de contacte es conservaran durant un període raonable i, en qualsevol cas, no superior a 12 mesos des de l’últim contacte de l’interessat, per a respondre a qualsevol pregunta o consulta de seguiment. En cas de que l’interessat accepti rebre comunicacions comercials i/o la nostra newsletter o butlletí d’informació, es conservaran les dades necessàries per facilitar aquesta informació en tant que l’interessat no cancel·li la seva subscripció. L’interessat disposarà d’un enllaç per cancel·lar la seva subscripció en totes les comunicacions comercials o butlletins informatius.

c. Sol·licitud de treball
Un cop valorada la sol·licitud, aquesta serà destruïda, llevat que el/la candidat/ta sigui contractat/da i, en tal cas, les seves dades es mantindran mentre duri la relació laboral i, un cop finalitzada la relació, durant el període necessari per respondre a les obligacions legals corresponents.

5. Destinataris

Onalabs no realitza cessions ni comunicacions de dades, llevat que existeixi una necessitat raonable pel compliment d’una ordre d’un cos administratiu (ja siguin organismes públics nacionals o europeus), procediment judicial, obligació legal o previ consentiment de l’interessat.

Tot i no tractar-se d’una cessió de dades, pot ocórrer que terceres empreses, que actuen com a proveïdores nostres, com prestadors de serveis de la societat de la informació, servidors web, de correu electrònic, de hosting, de software, SaaS, gestió de la informació (CRM), empreses de serveis ofimàtics, comptabilitat, i/o proveïdors postals i de missatgeria, accedeixin a les seves dades per dur a terme el servei que hem contractat.

Aquests tercers proveïdors accedeixen a les seves dades seguint les nostres instruccions i no poden utilitzar-los per cap altra finalitat i han de mantenir la més estricta confidencialitat.

No es realitzen transferències internacionals de les seves dades a països de fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). Hem acordat amb els nostres proveïdors, per la prestació dels serveis contractats, que faran ús de servidors ubicats dins de l’EEE i, si en el futur necessitessin fer us de servidors ubicats fora del territori de l’EEE, s’adoptaran les mesures oportunes, que s’incorporaran a la present Política de Privacitat, garantint que s’estableixen les garanties adequades.

6. Exercici de drets en matèria de privacitat

L’interessat té dret a exercitar els següents drets davant d’Onalabs:

Dret d’accés: Permet a l’interessat conèixer i obtenir informació de les seves dades personals que són objecte de tractament.

Dret de rectificació: Permet a l’interessat sol·licitar la rectificació, correcció d’errors i modificació de les dades que resultin inexactes i incomplertes.

Dret de supressió: Permet a l’interessa sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides, siguin inadequades o siguin excessives.

– Dret d’oposició: Dret de l’interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi el tractament de les mateixes, en tal cas deixarem de tractar les dades en qüestió, excepte si existeixen motius legítims imperiosos o per la defensa de possibles reclamacions.

Dret a la limitació del tractament: En determinades circumstancies, es podrà sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals, en tal cas únicament es conservaran per l’exercici o defensa de reclamacions.

D’acord amb la normativa vigent, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades quan (a) hagin exercitat els seus drets de rectificació o d’oposició i Onalabs estigui tramitant la seva sol·licitud; (b) el tractament sigui il·lícit, la qual cosa donaria lloc a la supressió de les dades, però l’interessat s’oposi; (c) les dades ja no siguin necessàries pel tractament, però l’interessat els necessiti per l’exercici o la defensa dels seus drets.

Portabilitat de les dades: Dret de l’interessat a sol·licitar la portabilitat de les dades que s’hagin facilitat a Onalabs per la seva transferència a un altre responsable del tractament. En tal cas, les dades es transferiran a un altre responsable del tractament o a l’interessat en un format estructura, d’ús comú i lectura mecànica.

Retirada del consentiment: Tots les interessats que hagin donat el seu consentiment per una finalitat específica tenen dret a retirar-ho en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la legalitat del tractament realitzat abans de la retirada del consentiment.

Aquests drets poden exercitar-se enviant un correu electrònic a legal@onalabs.com. En l’assumpte es pot indicar: “Exercici de drets” i en el text del correu electrònic, caldrà facilitar la següent informació: (a) nom i cognoms complets; (b) especificar quin drets o drets es desitja exercitar; (c) copia del DNI.

En el termini d’un mes des de la recepció de la sol·licitud d’exercici de drets, Onalabs informarà sobre les mesures que ha adoptat en base a la sol·licitut. En el cas de sol·licituds especialment complexes, Onalabs contactarà amb l’interessat en el termini màxim de dos mesos.
En qualsevol cas, si l’interessat no està satisfet amb la resposta d’Onalabs, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control de Protecció de Dades competent:

Agencia Española de Protección de Datos.
Adreça: Calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.
Tel.: +34 901 100 099 / +34 91 266 35 17
Lloc web: Agencia Española de Protección de Datos | AEPD

7. Com protegim la informació?

Utilitzem mesures, controls i procediments físics, organitzatius i tecnològics raonablement fiables i eficaços per preservar la integritat i seguretat de les dades proporcionades, així com garantir la privacitat dels usuaris.

A més, tot el personal amb accés a dades personals ha rebut la deguda formació i coneix les seves obligacions en relació al tractament de les dades personals recollides.

En el cas de que els contractes que signem amb els nostres proveïdors incloem clàusules que obliguen a mantenir el deure de secret respecte de les dades personals a les quals hagin pogut tenir accés en virtut de l’encàrrec, així com a implantar les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament de dades de caràcter personal, i fer ús de servidors ubicats dins de l’EEE, així com informar-nos en cas de possibles transferències internacionals de dades per adaptar les mesures necessàries.

Totes aquestes mesures de seguretat es revisaran periòdicament per garantir la seva adequació i eficàcia. No obstant, no es pot garantí una seguretat absoluta, i cap sistema de seguretat és impenetrable, per la qual cosa, en cas de qualsevol informació sota el nostre control i subjecta a tractament es vegi compromesa com a conseqüència d’una bretxa de seguretat, prendrem les mesures oportunes per tal d’investigar l’incident, notificar-ho a l’Autoritat de Control i, en el seu cas, a aquells interessats que poguessin haver-se vist afectats perquè preguin les mesures oportunes.

8. Modificacions de la Política de Privacitat

Onalabs es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a les pràctiques de la industria. En cas de que en el futur es modifiqui aquesta Política de Privacitat, s’informarà a través de la pàgina web o per altres mitjans, per tal d’informar de les noves condicions de privacitat incloses.

Darrera modificació: [22 febrero 2023]