En compliment del deure d’informació recollit en la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informem que aquesta pàgina web pertany a la societat Onalabs Inno-hub, S.L., amb domicili social a Avinguda Parc Tecnològic 3, 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 45712, Foli 105, Secció 8ª, Full B-496621 i amb NIF B66905936 (en endavant, “Onalabs”).

A efectes de realitzar qualsevol suggeriment o plantejar qualsevol dubte i/o consulta, pot comunicar-se amb Onalabs per telèfon a través del número 935 820 100 o escrivint un correu electrònic a la direcció: info@onalabs.com

1. Usuaris i ús del Portal

S’atribueix la condició de “Usuari” a la persona que accedeix i/o fa ús del portal www.onalabs.com (en endavant, el “Web”), propietat d’ Onalabs. L’Usuari reconeix i accepta que l’ús de la Web suposa l’acceptació del present Avís Legal, que preguem llegeixi detingudament i, en cas de que l’Usuari no desitgi acceptar o complir amb el què aquí es preveu, s’abstingui del ús de la Web. L’Usuari accedeix de forma voluntària a aquesta pàgina Web, per la qual cosa farà ús de la mateixa de conformitat amb el que es preveu en aquest Avís Legal, a la Llei i als bons costums, no podent dur a terme conductes fraudulentes o il·lícites.

A través del Web, Onalabs dona a conèixer al públic els serveis que ofereix, proporciona informació sobre l’equip que integra Onalabs i ofereix noticies que Onalabs, a la seva discreció, pot considerar rellevants en el seu sector. Aquesta Web té únicament finalitats informatives , no podent-se considerar, en cap cas, com una relació professional o contractual entre Onalabs i l’Usuari.

No existeix subscripció o registre previ per accedir a aquesta Web, sent la seva navegació i ús de caràcter gratuït i lliure. L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús de la present Web, que s’estén també als supòsits en els que el registre fos necessari per accedir a determinats continguts. En aquests supòsits, l’Usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el moment de registre.

Onalabs es reserva el dret a modificar el contingut d’aquest Avís Legal o la configuració de la Web, així com els continguts i serveis que s’anuncien, sense previ avís. És per això que li aconsellem visitar de forma periòdica aquesta secció per estar actualitzat de la versió aplicable més recent.

L’Usuari podrà navegar lliurement per la Web i tenir accés a aquells continguts als quals estigui autoritzat. L’Usuari es compromet a fer un ús adequat de la Web i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no fer ús de la Web ni dels continguts de la mateixa per (i) incórrer en activitats fraudulentes, il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfica, il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i tecnològics de Onalabs, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o tecnològics que siguin susceptibles provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres Usuaris i modificar o manipular els seus missatges; (v) suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en la Web; (vi) en incompliment del disposat en l’Avís Legal o la Llei aplicable. Onalabs es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Web sense necessitat de preavís, a instancia pròpia o de tercers, a aquells Usuaris que incompleixin les condicions generals d’ús del present Avís Legal.

2. Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts que es troben a la Web estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

El disseny de la Web, els seu codi font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en la mateixa son titularitat de Onalabs. Així mateix, Onalabs manifesta ser el titular o, en el seu cas, ostentar drets d’ús, modificació i publicació a efectes comercials dels continguts de la Web, indicant de forma enunciativa i no limitativa, elements visuals, elements sonors, aspecte, noms, textos, imatges, gràfics, bases de dades o qualsevol altres signes que fossin susceptibles d’ús industrial i/o comercial.

L’Usuari podrà navegar lliurement per la Web i tenir accés a aquells continguts als quals estigui autoritzat. Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats a la Web. En cap cas la navegació o ús de la Web suposa la renuncia, transmissió, llicència o cessió -ni total ni parcial- de cap dret de propietat sobre copyright, marques comercials, logotips, dominis, continguts de la Web ni cap altre dret de propietat intel·lectual o industrial que pertanyi a Onalabs, ni la concessió de drets d’alteració, reproducció, distribució o comunicació pública, entre d’altres, de la Web i dels seus continguts, que queden expressament prohibides, llevat d’autorització per part d’ Onalabs específicament atorgada a aquests efectes.

L’Usuari s’obliga a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial d’ Onalabs i es coneixedor de que la seva vulneració es troba tipificada al Codi Penal Espanyol.

3. Limitació de responsabilitat

Aquesta Web no constitueix, en cap cas, assessorament de cap tipus, essent de naturalesa informativa únicament i sense que els continguts publicats en aquesta puguin ser considerats com una relació contractual o similar, en cap cas.

Onalabs es reserva el dret a interrompre, sense previ avís, l’accés a la Web, ja sigui per manteniment, seguretat o qualsevol altra causa, a instancia pròpia o de tercers.

Onalabs no es responsabilitza de (i) els errors o omissions en els continguts o en el cos del Web; (ii) la interrupció o falta de disponibilitat del Web; (iii) la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts; (iv) el mal ús que els Usuaris puguin fer del Web i/o del seus continguts; ni (v) els enllaços a altres pàgines web .

L’Usuari reconeix que l’ús del Web es desenvolupa sota la única responsabilitat de l’Usuari. Onalabs no serà responsable en cap cas dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, com a conseqüència de l’ús del Web i/o els seus continguts.

4. Enllaços

En el cas de que al Web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs web aliens, Onalabs no exercirà cap tipus de control sobre els esmentats llocs i continguts. En cap cas Onalabs assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertinent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa, legalitat i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o lloc web aliens. Així mateix, Onalabs no es responsabilitza d’examinar o avaluar els termes i condicions i política de privacitat dels llocs webs aliens, els quals l’Usuari haurà d’acceptar o rebutjar sota la seva pròpia responsabilitat. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

5. Protecció de dades

Onalabs respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels Usuaris i el secret i seguretat de les dades persones. Totes les dades dels nostres Usuaris seran tractades de conformitat amb els principis de licitud, lleialtat i transparència, limitació de la finalitat i termini de conservació, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, entre d’altres, així com respectant la resta d’obligacions i garanties establertes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, adoptant a aquests efectes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposades. Així mateix, Onalabs informa que dona compliment a la Llei 34/2022, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, per la qual cosa només enviarà comunicacions comercials a aquells Usuaris que hagin prestat de forma prèvia el seu consentiment. La convidem a revisar la nostra Política de Privacitat per conèixer més sobre les seves dades i com son tractades.

Al accedir al Web, els Usuaris han de revisar la Política de Cookies i acceptar o rebutjar l’ús de cookies. Inclús quan es rebutgen certes cookies, encara es tindrà accés al Web. Per a més informació sobre quin tipus de cookies utilitzem i com permetre, bloquejar o eliminar les cookies, li convidem a revisar la nostra Política de Cookies.

6. Llei aplicable

l Web i tot el contingut d’aquest, així com la relació entre Onalabs i l’Usuari es regirà per la legislació espanyola vigent. Per a qualsevol litigi o controvèrsia que pogués sorgir en relació al Web i l’ús del mateix, les Parts es sotmetran als Jutjats i Tribunals de Barcelona, renunciant expressament a qualsevol fur que pogués correspondre’ls-hi.

Darrera actualització: [22 febrero 2023]